Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj on-line Služby Webovača na internetovej stránke www.webovac.sk a Balíčka Služieb Webovača na internetovej stránke www.webovac.sk/balicky, prípadne Služba Webovača v elektronickej podobe nahratá na elektronickom nosiči dát (ďalej len „Služba Webovača” alebo „Balíček Služieb Webovača“ v príslušných gramatických tvaroch).

 

Predávajúci:

WEBOVAČ S.R.O.

TALLEROVA 4, 811 02  BRATISLAVA&

IČO: 50038036

DIČ: 2120149999

 

Bankové spojenie SK: FIO banka, IBAN: SK46 8330 0000 0026 0091 1966

Bankové spojenie CZ: FIO banka, IBAN: SK76 8330 0000 0027 0104 2392

Telefónne číslo: 0948 848 307, e-mail: podpora@webovac.sk

Predávajúci je zapísaný pod spisovou značkou Sro, vložka číslo: 107259/B v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I

Kupujúci je akákoľvek osoba, ktorá prostredníctvom predajných stránok Predávajúceho naplnila podmienky uvedené v druhom bode týchto VOP.

 

 

2. Objednávka Služby Webovača a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy.

 

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva vzniká samotným dodaním Služby Webovača alebo Balíčka Služieb Webovača.

 

Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie Služby Webovača alebo Balíčka Služieb Webovača vyhlásené predávajúcim. Vzťahy Kupujúceho a Predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

 

 

3. Cena Služby Webovača

 

Kupujúci sa za nadobudnutú Službu Webovača alebo Balíček Služieb Webovača zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu uvedenú v internetovom obchode Predávajúceho pri nadobudnutej Službe Webovača alebo Balíčka Služieb Webovača v dobe objednania Služby Webovača alebo Balíčka Služieb Webovača. Kupujúci dostane Službu Webovača alebo Balíček Služieb Webovača za cenu platnú v okamihu objednania. Webovač, s.r.o. nie je platca DPH.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet Predávajúceho.

 

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k službe až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky. Na vyžiadanie kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou.

 

Prevzatie služby kupujúcim je možné až po jej úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

 

 

4. Autorské práva Predávajúceho a zmluvná pokuta za ich porušenie

 

Služba Webovača alebo Balíček Služieb Webovača, ktorá je predmetom predaja na tejto stránke, je výhradným duševným vlastníctvom Predávajúceho v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon. Kupujúci je oprávnený používať poskytnutú Službu Webovača alebo Balíček Služieb Webovača výhradne na vlastné účely. Nie je oprávnený Službu Webovača alebo Balíček Služieb Webovača nijakým spôsobom šíriť ani sprostredkúvať tretím osobám.

 

Pre prípad porušenia autorských práv Predávajúceho akoukoľvek formou a spôsobom, je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho zmluvnú pokutu, ktorá bude vypočítaná ako súčin ceny on-line Služba Webovača v čase uzavretia zmluvy a osôb, ktorým bola on-line Služba Webovača Predávajúceho sprístupnená prostredníctvom neoprávnenej činnosti Kupujúceho.

 

 

5. Platobné podmienky, dodacia lehota a dodacie podmienky

 

Kupujúci uhradí kúpnu cenu za poskytnutú on-line Službu Webovača alebo Balíček Služieb Webovača a služby prostredníctvom platobného systému na internetových stránkach Predávajúceho.

 

Dodacia lehota pri on-line Službe Webovača zo stránky www.webovac.sk je 36 hodín od prijatia platby Predávajúcim.

 

Dodacia lehota pri on-line Balíčku Služieb Webovača na www.webovac.sk/balicky/ je 30 pracovných dní od prijatia platby Predávajúcim.

 

Zákazník dostane e-mailom prístupy k on-line Službe Webovača.

 

V prípade produktov Služby Webovača nahratých na elektronickom nosiči dát je dodacia lehota 7 dní od prijatia platby Predávajúcim.

 

Pri platbe bankovým prevodom vopred na účet začína plynúť dodacia lehota dňom pripísania platby na účet predávajúceho. Dodacia lehota môže byť predĺžená primerane k okolnostiam, ak oneskorenie je spôsobené okolnosťami nezavinenými predávajúcim.

 

Predávajúci oznámi kupujúcemu predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tomto prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho. Služba je doručovaný kupujúcemu poštou alebo vybranou kuriérskou spoločnosťou.

 

 

6. Poštovné a balné

 

V prípade produktov Služby Webovača alebo Balíčka Služieb Webovača nahratých na elektronickom nosiči dát sa výška poštovného riadi aktuálnym sadzobníkom Slovenskej pošty.

 

Výška balného je uvedená pri cene konkrétnej Služby Webovača alebo Balíčku Služieb Webovača. Ak nie je uvedená, balné je už zarátané v cene služby.

 

 

7. Záručné podmienky a reklamácie

 

Na Služby Webovača  a Balíčky Služieb Webovača zakúpené prostredníctvom internetového obchodu www.webovac.sk a www.webovac.sk/balicky, platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Predávajúci navyše poskytuje záruku vrátenia peňazí 30 dní v prípade, že Kupujúci nebude spokojný so zakúpenou Službou Webovača alebo Balíčkom Služieb Webovača.

 

Záručné doby podľa tohto odseku začínajú plynúť od prevzatia Služby Webovača alebo Balíčka Služieb Webovača Kupujúcim.

 

V prípade reklamácie, sťažnosti alebo podnetu môže Kupujúci kontaktovať Predávajúceho na telefónnom čísle zákazníckej podpory 0948 848 307 alebo na e-mailovej adrese podpora@webovac.sk. Ak bude reklamácia odôvodnená, Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu reklamovanej on-line Služby Webovača alebo Balíčka Služieb Webovača do 2 pracovných dní od potvrdenia reklamácie.

 

 

8. Odstúpenie od zmluvy

 

Kupujúci je zo zákona oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní od uzavretia zmluvy. Predávajúci mu však poskytuje záruku vrátenia peňazí vo väčšom rozsahu, preto sa zákonné ustanovenie fakticky neuplatní. Za odstúpenie od zmluvy sa považuje akýkoľvek prejav Kupujúceho o nespokojnosti so Službou Webovača alebo Balíčkom Služieb Webovača, ktorý bol doručený Predávajúcemu, či už prostredníctvom e-mailovej komunikácie, telefonicky alebo písomne.

Zo zákona má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy podľa nasledujúceho formulára:

Príloha č. 3 k zákonu č. 102/2014 Z. z.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu ………….. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..

– Dátum objednania/dátum prijatia* …………..

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

– Dátum …………..

* Nehodiace sa prečiarknite.

 

 

9. Zodpovednosť za vady

 

V prípade výskytu vady v on-line Službe Webovača alebo Balíčku Služieb Webovača:

 

1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 

2) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Služba Webovača alebo Balíček Služieb Webovača mohla riadne užívať ako bez vady, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Služby Webovača alebo Balíčka Služieb Webovača riadne užívať.

 

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Služby Webovača alebo Balíčka Služieb Webovača.

 

 

10. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

 

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednanej služby.

 

 

11. Voľba právomoci a rozhodného práva

 

Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že všetky prípadné spory vzniknuté v súvislosti s predajom Predávajúceho na jeho webe sa budú riešiť pred súdmi Slovenskej republiky a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

 

12. Záverečné ustanovenia

 

Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda.

 

Obchodné podmienky sú platné od 1.12.2016